NKJ ska undersöka motståndskraften mot samhälleliga kriser

Klarar vi nordbor oss om det blir kris? De nordiska samhällena har nyligen drabbats av flera större, oförutsägbara händelser med stark påverkan på viktiga samhällssystem, som till exempel stora skogsbränder, pandemi och krig i närområdet. Dessa kriser har väckt frågor om vilken beredskap som finns i samhället och hur god förmågan att hantera större störningar faktiskt är.

 

Kriser påverkar samhället på flera sätt. Även bioekonomin påverkas, oavsett om krisen utgörs av klimatförändringar, pandemi eller krig och konflikter.

Länder går samman för att samarbeta kring militärt försvar – nationella lösningar kan stärkas genom aktiva samarbeten mellan länder. På samma sätt behövs gemensamma strategier för till exempel försörjning.

I Norden finns redan starka kopplingar mellan länderna inom områdena skog, jordbruk, livsmedel och fisk. Det finns alltså goda förutsättningar för att öka och formalisera den gemensamma beredskapen inom Norden och därmed stärka resiliensen* i alla länderna i händelse av kris.

Nordic Agri Research (NKJ) och Nordic Forest Research (SNS) har fått i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att undersöka och utveckla resiliensen i den nordiska bioekonomin.

 Vi kommer att ställa frågor som

 • Vilka är de kritiska länkarna i värdekedjorna inom den nordiska bioekonomin och hur påverkas dessa i kristider?
 • Hur påverkas arbetskraft, energipriser, insatsvaror och investeringar av den osäkerhet som kriser skapar?

 

Det här vill vi åstadkomma:

 • Ökad dialog och kunskap om resiliens i Norden
 • Nordiska samarbeten och gemensamma insatser
 • Policyrekommendationer för fortsatt arbete

 

Under maj-juni 2022 genomfördes en förstudie i form av kartläggning och analys av insatser som redan är på gång när det gäller resiliens i tider av kris i de olika nordisk länderna. Kartläggningen visar att det finns ett stort intresse för ämnet kris, resiliens och beredskap i Norden och att det pågår en rad insatser på ämnet.

 

Workshop för framtiden

Under november 2022 kommer NKJ och SNS att arrangera fyra workshoppar med sakkunniga för att diskutera områden som är viktiga för att stärka resiliensen i den nordiska bioekonomin.

Jordbruk: 7 nov, 9-11 CET
Livsmedel: 8 nov, 9-11 CET
Skogsbruk: 14 nov, 9-11 CET
Fiske: 15 nov, 9-11 CET

Är du expert inom något av de aktuella områdena och vill delta i att stärka den nordiska resiliensen? Anmäl dig nu! Deadline är 24 oktober.

Anmäl dig här!

 

*Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. 

Towards a common Nordic management of the wild boar

Svensk text längre ner

With a joint, Nordic working group, the wild boar will be handled in a better way. Wild boar, as is well known, easily cross national borders, which makes the countries dependent on each other in the management of the animal.

 

 

Petter Kjellander, professor at the Department of Ecology, unit wildlife, at SLU, has coordinated the compilation of a report that NKJ just published: “Wild boar in the Nordic countries“.

– The Nordic Council of Ministers wants to know about the wild boar situation in the Nordic countries. We have had a look at the biology of the wild boar, but also which conflict areas and management policies exist regarding the wild boar in the different Nordic countries.

So, why is it important to have an overall Nordic picture of the wild boar situation? Well, the wild boars found in Sweden may not stay in Sweden, but can easily cross the border to Norway. With a common and fact-based overview of the situation, it could be easier to deal with problems and get a consensus on necessary and effective measures.

– But regarding this we are in a really difficult situation, says Petter Kjellander, emphasizing the proximity to both Germany, the Baltics and Russia, where there are wild boars that just as easy can cross national borders, and bring the dreaded African swine fever.

The fact that the situations look so different in the different Nordic countries is due to the fact that historically different political decisions have been made based on the different conditions the countries have had. Denmark protects the important pig industry from swine fever by keeping the wild boars from Germany out, in Sweden there is a debate on how the agriculture should be kept safe.

– In Sweden, it has been decided that the wild boar population will be halved in five years.

Sweden has by far the largest tribe in the Nordic countries with at least 300,000 animals, while Norway and Finland have around 1,500 and Denmark and Iceland none at all. With a joint working group, as the report suggests, there is a better chance for more efficient management of the Nordic wild boar population.

– The Swedish administrators could be in a better position to make tougher decisions if  the other Nordic countries are backing them up. Discussing hunting and other management methods will be easier together.

Download the full report (free of charge)

 

Petter Kjellander about the report:

Anders Rolfsson, viltansvarig LRF Skåne, about handling the wild boar as a farmer:

Swedish text

Mot en gemensam nordisk strategi för vildsvinet

Med ett gemensamt, nordiskt samråd kan vi hantera vildsvinen på ett bättre sätt. Vildsvin tar sig, som bekant, lätt över nationsgränserna, vilket gör länderna beroende av varandra i frågan.

 

Petter Kjellander, Professor vid Institutionen för ekologi, enheten viltekologi, på SLU, har samordnat sammanställandet av en rapport som NKJ just har publicerat: ”Vildsvin i de nordiska länderna”.

– Nordiska Ministerrådet vill veta hur vildsvinssituationen ser ut i de nordiska länderna. Vi har tittat på vildsvinens biologi, men också vilka konfliktområden och förvaltningspolicies som finns kring vildsvinen i de olika nordiska länderna.

Så, varför är det viktigt att ha en samlad nordisk bild av vildsvinsläget? Jo, vildsvinen som finns i Sverige kanske inte behagar stanna i Sverige, utan tar sig lätt över gränsen till Norge. Med en gemensam och faktabaserad bild av läget kan det bli lättare att hantera problem och få en samsyn på nödvändiga och verksamma åtgärder.

– Men där är vi verkligen i en svår situation, säger Petter Kjellander och pekar på närheten till både Tyskland, Baltikum och Ryssland, där det också finns vildsvin som har lika lätt att ta sig över nationsgränser och som kan bära på den fruktade Afrikanska svinpesten.

Att situationerna ser så olika ut i de olika nordiska länderna beror på att man historiskt har fattat helt olika politiska beslut utifrån de olika förutsättningar som man har haft. Danmark skyddar sin stora grisindustri från svinpesten genom att hålla ute vildsvinen från Tyskland, Sverige har en debatt om hur böndernas grödor ska hållas skadefria.

– I Sverige har det fattats beslut om att vildsvinsstammen ska halveras på fem år.

Sverige har den absolut i särklass största stammen i Norden med minst 300 000 djur, medan Norge och Finland har runt 1 500 och Danmark och Island inga alls. Med ett gemensamt samråd, som rapporten föreslår, finns chans till en effektivare förvaltning av den nordiska vildsvinsstammen.

– Det hade kunnat hjälpa de svenska förvaltarna att fatta tuffare beslut om de har de andra nordiska länderna i ryggen. Det kan också bli lättare i frågor som jakttryck och andra sätt att hantera stammen om vi pratar med en mun i stället för att streta åt olika håll.

Ladda ner rapporten (gratis)

Join the virtual meeting on data access, reliability and security

How to approach issues related to data access, reliability and security?

One way to approach this is by putting the questions into a context, making them more concrete. Another is to learn from what others have done, looking at initiatives carried out for example at European level.

In this online meeting you will have the opportunity to listen to speakers with experience as well as take part in discussions and to share with others. Welcome to join!

WHEN: June 3, 10.00-12.00 CET

WHERE: Online via Zoom, link will be sent out a couple of days before the meeting

FOCUS: Highlighting opportunities and best practices, as well as challenges with regard to data management

SIGN UP by 21th May
Participating at the event is free of any charge

AGENDA

▪ Reflections from a testbed – Data challenges in practice, Kjersti Balke Hveem, head of NIBIO’s Centre for Precision Agriculture

▪ Keynote lecture – Data management, Suzanne Dumouchel, Head of European Cooperation TGIR Huma-Num (CNRS), Partnerships Coordinator of OPERAS AISBL & Member of the European Open Science Cloud (EOSC) Association Board of Directors

▪ Panel discussion – Critical data management questions, Ohad Graber-Soudry, commercial lawyer (advokat) X-officio, Tomas Klingström (Gigacow testbed), PhD Swedish University of Agricultural Sciences, Erik Willén (Auto2 testbed), Process Manager at Skogforsk

▪ Interactive session, all participants are invited to discuss predefined questions

More information

BioEquality forum 2: Mentorship empowers the young females

Discussion forum 2 of 3 in the BioEquality series

Networks and mentorship programs to empower young professionals in the digital bioeconomy

Two of the action points suggested in the report Redefining digital bioeconomy to make the digital bioeconomy more gender equal are mentorship programs and networks. Mentorship programs can empower young female graduates to pursue careers in the digital bioeconomy. Setting up mentorship programs is however associated with challenges and in need of reflective thinking. It important to remember is that the aim is not change women to be “better” or “more like men”, but rather for men and women to be equals. Furthermore, networks for young professionals and students in the bioeconomy are valuable for strengthening connections, facilitating discussions, and increasing inclusive involvement for students and workers. Peer support is important in succeeding in male dominated industries, where the peer support can come from both men and women. 

This discussion forum is part of a series of aiming to open up for discussions on how the education of young academics can integrate the gender perspective into the meeting between digitalisation and bioeconomy. The discussion forums are initiated and financed by Nordic Forest Research, Nordic Agri Research and the Nordic Council of Ministers. 

When: 2th of June, 10.00-11.30 CET 
To solve any technical problems, please log in to the discussion forum no later than 09.55 

Where: Online via Zoom 
Participants will be provided with a link to the discussion forum on Monday 31st of May 

RSVP: 26th of May to lovisa.torfgard@analysysmason.com 

Agenda 

• Welcome and introduction 

• Three inspirational speeches – One teacher, one student and one network member share their point of view on networks and mentorship programs 

• Group discussions on what role existing networks and mentorship programs have – How do employer female networks work and how do they differ from third party networks? What do mentorship programs 

• Brainstorming ideas on how networks and mentorship programs can take a more active role at universities 

• Reflections in larger group 

• Closing remarks 

Welcome! 

Soil as a carbon sink: welcome to participate in knowledge exchange

SAVE THE DATES!

Welcome to 3 webinars during the spring:
Soil as a Carbon Sink

These webinars aim to stimulate knowledge exchange between Nordic actors interested in soil as a carbon sink. They are initiated and financed by Nordic Forest Research, Nordic Agri Research and the Nordic Council of Ministers’ working group for climate and air. We will discuss soil as a carbon sink with experts from Carbon Action, Finnish Meteorological Institute, Swedish University of Agricultural Sciences, SEGES, and Svensk kolinlagring – just to mention a few.  

Policy challenges with regards to soil carbon sequestration 27th of April , 10.00-11.30 CET
Registration: Simplesignup – soil as a carbon sink before April 20

Carbon sequestration in soil relates to a range of different perspectives and policy areas, such as biodiversity, production economics, and climate aspects. This complexity creates challenges in terms of managing trade-offs and setting effective policies for tomorrow’s sustainable soil management. In this seminar we will discuss different perspectives, how policymakers can navigate among potential goal conflicts, what research says about these potential goal conflicts, what the main challenges are, and what learnings or “best practice” that can be shared.

Speakers:

 • EU policy on carbon sequestration in forestry and land use
  Christian Holzleitner, Head of unit, Land Use and Finance for Innovation, European Commission
 • Creating an effective transition to climate neutrality – the role of policy
  Hanna Mattila, Ministerial Adviser, Ministry of Agriculture and Forestry, Finland
 • Striving to protect and increase soil carbon while balancing competing societal interests: Examples from Norway
  Adam O’Toole, Researcher, Norwegian Institute of Bioeconomy Research

 

Visualisation methods and models for soil carbon sequestration 4th of May, 10.00-11.30 CET
Registration: Simplesignup – soil as a carbon sink

To reap the benefits from carbon sequestration in soil it is essential to calculate and communicate the effects of different carbon capture activities. In this seminar we will discuss different methods and models to calculate and communicate these activities. We will engage in question such as “Which methods and models exists?”, “What are their advantages and disadvantages?”, “What development is needed to increase their efficiency and accuracy?”, and “How user friendly are they?”. 

Speakers:

 • Title coming
  Dr Johan Stendahl, Researcher, Swedish University of Agricultural Sciences and Head of Swedish Forest Soil Inventory
 • Carbon Action Field Observatory – illustrating carbon farming effects on farms
  Prof Jari Liski, Finnish Meteorological Institute, responsible Field Observatory
 • Carbon modelling for Danish farms
  Søren Kolind Hvid, Senior specialist, Danish Agriculture & Food Council F.m.b.A. SEGES

 

Digital knowledge centres for soil carbon sequestration 11th of May, 10.00-11.30 CET
Registration: Simplesignup – soil as a carbon sink

Soil as a carbon sink is of interest to a wide range of stakeholders and focus point for multiple initiatives. In addition, knowledge is developing fast. This creates a complex ecosystem of actors, organisations, and knowledge which makes it challenging to comprehend what is ongoing and by whom. In this seminar we will discuss how to facilitate increased information sharing and the potential need for digital spaces for knowledge transfer.

Speakers: 

 • How to bridge model-data integration to decision-relevant time frames
  Dr Istem Fer, Senior researcher, Carbon Cycle Research Group, Finnish Meteorological Institute
 • Nordic going global – experiences from soil carbon collaborations
  Dr Laura Höijer, Content Director, Baltic Sea Action Group carbonaction.org
 • Unlocking the potential of carbon farming
  Lova Brodin, CEO MiljöMatematik/Svensk Kolinlagring kolinlagring.se

 

Where: Online via Zoom, link will be sent to registered participants

Registration: Simplesignup – soil as a carbon sink

Questions: Please contact Lovisa Torfgård: lovisa.torfgard@analysysmason.com

Great interest in learning more about soil as a carbon sink

There were a huge interest in joining our seminar about the current state of knowledge on soil as a carbon sink. But we want to provide those who missed it, and those who wants to refresh the memory, the presentations from our speakers.

 

November 26th we met to have an overview of the state of Nordic knowledge on soil as a carbon sink. There are good conditions for Nordic cooperation due to the countries’ similar soil types, climate and policies.

But where are we at? Is there a common Nordic base in terms of knowledge? These were our speakers:

Prof emeritus Johan Bouma, board member in the European Commission’s mission in the area of Soil health and food: “Exploring the exciting potential of  the Nordic countries to capture soil carbon following climate change”

 

Prof Katarina Hedlund, Lund University: “How to turn agriculture soils into carbon sinks”

 

Prof Raisa Makipää, LUKE: “Forest soils and their carbon sequestration potential”