Extreme weather and Nordic agriculture

Challenges in a future, changed climate

Cloudy sky and dry branches with blu text "Det nordiska jordbruket". Illustration.Stora delar av Norden upplevde en extrem sommar 2018. Värmen och torkan orsakade allvarliga problem för jordbruket på många håll, både i ekonomiska termer och i lidande för människor och djur. Den svåra situationen har lett till flera initiativ och ett stort intresse för problemen från olika aktörer både i och utanför näringen.

För att stå bättre rustade inför kommande extremväder är det viktigt att utveckla erfarenhetsutbytet och samarbetena mellan de nordiska länderna ytterligare. De nordiska ministrarna med ansvar för jordbruksfrågor tillsatte därför en arbetsgrupp under hösten 2018. Resultatet av gruppens arbete presenteras i denna rapport.

Syftet med uppdraget var att skapa ett mer motståndskraftigt nordiskt jordbruk i tider av extremväder. För att nå dit har arbetsgruppen kartlagt omfattningen av krisen under 2018 och undersökt de utmaningar jordbruket står inför i en framtid med mer extrema väderförhållanden. Arbetsgruppen föreslår också fem konkreta förslag till handling.