Reindeer and forestry – new film focuses on solutions

Reindeer herding has a long history in Sápmi, the northernmost region of Norway, Sweden and Finland. But the reindeer husbandry is under pressure.

 

Svensk text längre ner på sidan

Mining, hydropower dams, windmills, roads, tourism and not least forestry have all made old migration routes, resting places and pastureland for reindeer herders decrease or become damaged.

The film Reindeer and forestry in the Nordic countries focus on the options to solve potential conflicts between reindeer herding and forestry. We meet reindeer owners and forestry servants in northern Norway (Alta), Finland (Ivalo) and Sweden (Jokkmokk and Sveg). They discuss the problems and how they can be overcome with dialogue and concern.

The first half of the film gives an overview and history of reindeer herding in the Nordic countries, together with snapshots from Norway and Finland.

The second half describes (from Sweden) active measures that the forestry can do to reduce the impact on lichen availability, the main fodder for the reindeer. Examples are: more lenient site preparation, thin the forest to help lichens and accessibility, avoid lodgepole pine in sensitive areas, leave seed trees and tree groups and use selective cutting in old spruce forests.

The main message of the film is that forestry and reindeer herding will continue to exist side by side, but in order to do so, dialogue and mutual respect is necessary.

The 20 minute long film is a co-production from Heurgren Film and Silvinformation, made with support from Nordic Forest Research (SNS) and Nordic Agri Research (NKJ).

 

 

 

Renar och skogsbruk – ny film fokuserar på lösningar

Renskötseln har en lång historia i Sápmi, den nordligaste delen av Norge, Sverige och Finland. Men renhållningen är under press.

 

Gruvdrift, vattenkraftsdammar, vindkraftverk, vägar, turism och inte minst skogsbruk har gjort att gamla flyttvägar, viloplatser och betesmark minskat eller skadats.

Filmen Ren och skogsbruk i de nordiska länderna fokuserar på lösningar på potentiella konflikter mellan renskötsel och skogsbruk. Vi träffar renägare och skogsbrukare i norra Norge (Alta), Finland (Ivalo) och Sverige (Jokkmokk och Sveg). De diskuterar problemen och hur dessa kan övervinnas genom dialog och engagemang.

Den första halvan av filmen ger historik och översikt över renskötseln i de nordiska länderna, plus några ögonblicksbilder från Norge och Finland.

Andra halvan beskriver (från Sverige) aktiva åtgärder som skogsbruket kan vidta för att minska påverkan på tillgången på lav, det huvudsakliga fodret för renen. Exempel är mer skonsam markberedning, gallring av skogen för att hjälpa lavar och tillgängligheten till skogen, lämna fröträd och grupper av träd och använd selektiv beskärning i gamla granskogar.

Filmens huvudbudskap är att skogsbruk och renskötsel kommer att fortsätta att existera sida vid sida, men för att göra det krävs dialog och ömsesidig respekt.

Den 20 minuter långa filmen är en samproduktion från Heurgren Film and Silvinformation, gjord med stöd från Nordic Forest Research (SNS) och Nordic Agri Research (NKJ).