NKJ ska undersöka motståndskraften mot samhälleliga kriser

Klarar vi nordbor oss om det blir kris? De nordiska samhällena har nyligen drabbats av flera större, oförutsägbara händelser med stark påverkan på viktiga samhällssystem, som till exempel stora skogsbränder, pandemi och krig i närområdet. Dessa kriser har väckt frågor om vilken beredskap som finns i samhället och hur god förmågan att hantera större störningar faktiskt är.

 

Kriser påverkar samhället på flera sätt. Även bioekonomin påverkas, oavsett om krisen utgörs av klimatförändringar, pandemi eller krig och konflikter.

Länder går samman för att samarbeta kring militärt försvar – nationella lösningar kan stärkas genom aktiva samarbeten mellan länder. På samma sätt behövs gemensamma strategier för till exempel försörjning.

I Norden finns redan starka kopplingar mellan länderna inom områdena skog, jordbruk, livsmedel och fisk. Det finns alltså goda förutsättningar för att öka och formalisera den gemensamma beredskapen inom Norden och därmed stärka resiliensen* i alla länderna i händelse av kris.

Nordic Agri Research (NKJ) och Nordic Forest Research (SNS) har fått i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att undersöka och utveckla resiliensen i den nordiska bioekonomin.

 Vi kommer att ställa frågor som

  • Vilka är de kritiska länkarna i värdekedjorna inom den nordiska bioekonomin och hur påverkas dessa i kristider?
  • Hur påverkas arbetskraft, energipriser, insatsvaror och investeringar av den osäkerhet som kriser skapar?

 

Det här vill vi åstadkomma:

  • Ökad dialog och kunskap om resiliens i Norden
  • Nordiska samarbeten och gemensamma insatser
  • Policyrekommendationer för fortsatt arbete

 

Under maj-juni 2022 genomfördes en förstudie i form av kartläggning och analys av insatser som redan är på gång när det gäller resiliens i tider av kris i de olika nordisk länderna. Kartläggningen visar att det finns ett stort intresse för ämnet kris, resiliens och beredskap i Norden och att det pågår en rad insatser på ämnet.

 

Workshop för framtiden

Under november 2022 kommer NKJ och SNS att arrangera fyra workshoppar med sakkunniga för att diskutera områden som är viktiga för att stärka resiliensen i den nordiska bioekonomin.

Jordbruk: 7 nov, 9-11 CET
Livsmedel: 8 nov, 9-11 CET
Skogsbruk: 14 nov, 9-11 CET
Fiske: 15 nov, 9-11 CET

Är du expert inom något av de aktuella områdena och vill delta i att stärka den nordiska resiliensen? Anmäl dig nu! Deadline är 24 oktober.

Anmäl dig här!

 

*Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.