Funding opportunity for agricultural and food researchers

OPEN CALL: NKJ now welcomes applications from researcher networks in all aspects of food and agriculture. We want to facilitate collaboration between researchers in the Nordic countries, increase synergies and bridge gaps between research and practice.

Deadline for application: 31 januari 2024

This call is open to applicants from all fields of research within food and agriculture. NKJ wants to facilitate collaboration between researchers in the Nordic countries and link national research projects where considerable positive outcomes can be reached through a wider regional scope. Nordic collaboration increase synergies in agriculture and food sector research.

To create a Nordic network of researchers can make it easier to apply for funding and participate in European collaborations e.g. Horizon Europe, NKJ supports that.

To have the chance to be granted, the network should include applicants from at least three Nordic countries. Each gender must be represented by a minimum of 40% of the participants in the network, and NKJ welcomes applicants and participants of other genders. Young researchers should be included in the network.

Network outputs should be useful for the Nordic community and should include knowledge exchange across national borders.

You can apply for maximum 300.000 SEK, and you will need co-financing of at least 50% of the total budget.

 

The focus areas in the NKJ strategy can give you some inspiration:

 • Increase sustainability and resilience in agriculture and food production in a growing bioeconomy
 • Strengthen the Nordic region’s position in agricultural and food research within Europe
 • Use land resources as a basis for value creation and regional development as well as improved supply capacity, reduced environmental and climate impact and better adaptation to the climate
 • Strengthen the knowledge base for sustainable reindeer husbandry
 • Strengthen and develop the New Nordic Food project to promote Nordic food culture and strengthen the food system
 • Strengthen equality within the bioeconomy with a particular focus on gender and the position of children and youth

 

BUT this call is open for applicants from all fields of research within food and agriculture!

 

Call text

Application form

NKJ strategy

Gender equality guidelines

NKJ ska undersöka motståndskraften mot samhälleliga kriser

Klarar vi nordbor oss om det blir kris? De nordiska samhällena har nyligen drabbats av flera större, oförutsägbara händelser med stark påverkan på viktiga samhällssystem, som till exempel stora skogsbränder, pandemi och krig i närområdet. Dessa kriser har väckt frågor om vilken beredskap som finns i samhället och hur god förmågan att hantera större störningar faktiskt är.

 

Kriser påverkar samhället på flera sätt. Även bioekonomin påverkas, oavsett om krisen utgörs av klimatförändringar, pandemi eller krig och konflikter.

Länder går samman för att samarbeta kring militärt försvar – nationella lösningar kan stärkas genom aktiva samarbeten mellan länder. På samma sätt behövs gemensamma strategier för till exempel försörjning.

I Norden finns redan starka kopplingar mellan länderna inom områdena skog, jordbruk, livsmedel och fisk. Det finns alltså goda förutsättningar för att öka och formalisera den gemensamma beredskapen inom Norden och därmed stärka resiliensen* i alla länderna i händelse av kris.

Nordic Agri Research (NKJ) och Nordic Forest Research (SNS) har fått i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att undersöka och utveckla resiliensen i den nordiska bioekonomin.

 Vi kommer att ställa frågor som

 • Vilka är de kritiska länkarna i värdekedjorna inom den nordiska bioekonomin och hur påverkas dessa i kristider?
 • Hur påverkas arbetskraft, energipriser, insatsvaror och investeringar av den osäkerhet som kriser skapar?

 

Det här vill vi åstadkomma:

 • Ökad dialog och kunskap om resiliens i Norden
 • Nordiska samarbeten och gemensamma insatser
 • Policyrekommendationer för fortsatt arbete

 

Under maj-juni 2022 genomfördes en förstudie i form av kartläggning och analys av insatser som redan är på gång när det gäller resiliens i tider av kris i de olika nordisk länderna. Kartläggningen visar att det finns ett stort intresse för ämnet kris, resiliens och beredskap i Norden och att det pågår en rad insatser på ämnet.

 

Workshop för framtiden

Under november 2022 kommer NKJ och SNS att arrangera fyra workshoppar med sakkunniga för att diskutera områden som är viktiga för att stärka resiliensen i den nordiska bioekonomin.

Jordbruk: 7 nov, 9-11 CET
Livsmedel: 8 nov, 9-11 CET
Skogsbruk: 14 nov, 9-11 CET
Fiske: 15 nov, 9-11 CET

Är du expert inom något av de aktuella områdena och vill delta i att stärka den nordiska resiliensen? Anmäl dig nu! Deadline är 24 oktober.

Anmäl dig här!

 

*Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. 

OPEN CALL: research networks in agriculture and food system

Researchers in agriculture and the food industry can now apply for funding for networking activities aimed at increasing the sectors’ sustainability, resilience and competitiveness.

Deadline for application submission is April 21th, 2022.

 

 

Text på svenska längre ner
With this funding opportunity, NKJ wants to interlink researchers in the Nordic region to find solutions on how to sustainably transform the food system.

That transformation is a powerful tool to reach the 17 SDGs (Sustainable Development Goals). We need to change the way we produce, consume and think about food; a new food narrative that acknowledges systems issues in agriculture – from broken nutrient cycles to biodiversity loss, erosion, fossil fuel dependence and CO2 emissions – interlinked issues that could in part be solved at the regional level.

NKJ encourages networks that relate to aspects of transformation and transition in agriculture and the food system at large to apply for funding. The focus could be either on farms or focusing anywhere from the downstream refinement of agricultural products to upstream innovations and production flows needed to increase primary agricultural production in the Nordic region. The goal is to encourage activities directed to novel tools and improve current production to increase resilience, sustainability and competitiveness of agriculture in the Nordic region.

Call conditions
Networks should include applicants from research institutions from at least three different countries in the Nordic region.

Each gender must be represented by a minimum of 40% of the participants in the network.

PhD students and young researchers should be included in the network.

Network grants are for two years of activities from August 2022 to July 2024.

Stakeholders are encouraged to participate but cannot be main applicants.

Economic framework
The amount applied for from NKJ can be maximum 300.000 SEK. The funding should primarily be spent on costs for arranging scientific meetings, workshops and conferences including accommodation, travel and conference fees but could also cover costs for designing policy recommendations based on research findings, write large-scale research funding applications, creating or maintaining databases or websites (excluding hardware) and communication activities.

Networks are expected to co-finance at least 50% of the total budget.

Read more:
Call text

Application form

 

 

Text in Swedish

Forskare inom jordbruk och livsmedelsindustri kan nu söka medel för nätverksaktiviteter som syftar till att öka sektorernas hållbarhet, motståndskraft och konkurrenskraft.

Sista dag för ansökan är 21 April 2022.

 

 

Med denna utlysning vill NKJ länka samman nordiska forskare för att hitta ett hållbart sätt att omvandla livsmedelssystemet.

Den omvandlingen är ett kraftfullt verktyg för att nå de 17 globala hållbarhetsmålen. Vi måste förändra vårt sätt att producera, konsumera och tänka på mat; ett nytt matbegrepp som tar hänsyn till de systemproblem som finns inom jordbruket: från brutna näringskretslopp till förlust av biologisk mångfald, erosion, beroende av fossila bränslen och CO2-utsläpp – frågor som hänger ihop och som delvis skulle kunna lösas på regional nivå.

NKJ uppmuntrar nätverk som relaterar till olika aspekter av omvandling och omställning av jordbruket och livsmedelssystemet i stort att skicka in sin ansökan. Fokus kan vara antingen på gårdsnivå eller valfri nivå i kedjan från förädling av jordbruksprodukter, till innovationer och produktionsflöden som behövs för att öka den primära jordbruksproduktionen i Norden.

NKJ vill uppmuntra aktiviteter som syftar till att åstadkomma nya verktyg och förbättra nuvarande produktion för att öka motståndskraften, hållbarheten och konkurrenskraften för jordbruket i Norden.

Krav
Nätverk ska ha sökande från forskningsinstitutioner i minst tre olika nordiska länder.

Vardera könen ska vara representerade av minst 40% av nätverkets medlemmar. 

PhD-studenter och unga forskare ska vara aktiva i nätverket.

Finansiering ges för aktiviteter från augusti 2022 till juli 2024.

Intressenter utanför forskarvärlden uppmuntras att delta i nätverken men kan inte vara huvudsökande.

Ekonomiska ramar
Finansieringen från NKJ uppgår som mest till 300 000 SEK. Finansieringen ska främst gå till att arrangera vetenskapliga möten, workshops och konferenser inkluderande boende, resor och konferensavgifter men kan också användas för att utforma policy.rekommendationer baserade på forskningsrön, skriva större ansökningar om forskningsmedel, skapa databaser och hemsidor och kommunikationsinsatser.

Läs mer:
Utlysningstext

Ansökningsformulär

Climate change adaptation: cooperation is the medicin

The Nordics need to find ways to meet climate change. Primary production in agriculture and forestry are already facing new situations and we will most effectively meet them together. NKJ has arranged a workshop to make it happen.

LECTURES further down

The nordic working group for agriculture is now creating a powerful front to make agriculture stand ready for a new climate. February 28th the group had their third meeting, and this time accompanied by Nordic and European experts in agriculture and food. The purpose of the meeting was to learn from each other, broaden the perspectives and develop methods and processes to cope with extreme weather events. And such extreme weather will occur more often as the climate is changing. We experienced it already last summer when drought and heat put severe pressure on agriculture and forestry in the Nordic countries.

Now it’s urgent not just to stop climate change, but also to make sure we can handle the new situations that the primary production unquestionably will face.

Networking is crucial

The meeting pointed out the importance of networking to be well prepared for the future climate. To learn from each other and share experiences makes everybody stronger, and we need to make cooperation smooth and effective.

The meeting also found it crucial to have the right perspective when trying to adapt agriculture to the changing climate. It is a matter for the whole society, not only for agriculture itself.

Water is a problem

There is a need for Nordic cooperation in the water issue (drainage, irrigation). What knowledge are we lacking? And how to make different disciplines cooperate in the best way? The working group wants mapping and analysis of the issue.

Plant breeding was also discussed as an important matter when the climate is changing. Maybe NKJ, Nordforsk and NordGen can make a joint effort to gather stakeholders to breed plants that can thrive in a climate with more extreme weather. There were a few thoughts about how to go on with a common effort.

To learn from experience and train for the unknown

The meeting asked for deepened discussions about parts of the issue, as well as discussions with more professions, stakeholders and authorities. They also talked about the need for strategies for different hypothetical scenarios. Common Nordic training and simulations could be useful.

Concrete suggestions to reach the goals were:

 • seminars for evaluation of and to learn from the effects of the drought 2018
 • a network and a series of seminars about the future management of water (for example irrigation and drainage) in the Nordic countries
 • a conference for advisors with extreme weather in focus: what did we do? what could have been done?
 • a call for funding of networks, for example with focus at management of water

During April the report on Nordic cooperation in extreme weather events will be completed. That will form the ground for future work with preparing the Nordics as a unified front to meet the future climate.

Lectures/Video

Klimatförändringarnas roll för matproduktionen – risker och möjligheter
Arne Bardalen, Specialrådgivare NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi
Arne Bardalen presentaion (PDF)

Extremväder och dess effekter på jordbruket – vad görs på EU-nivå för att hantera riskerna?
Bengt Johnsson, Enheten för handel och marknad, Jordbruksverket Sverige
Bengt Johnsson presentation (PDF)

Finansiell resiliens – torkans effekter ur ett företagsekonomiskt perspektiv
Torben Wiborg, Chefkonsulent Udvikling, LMO Future, Danmark
Torben Wiborg presentation (PDF)

Hur anpassar vi det nordiska jordbruket till klimatförändringarna? – växtforskningens roll
Lise Lykke Steffensen, CEO NordGen
Lise Lykke Steffensen presentation (PDF)