Towards a common Nordic management of the wild boar

Svensk text längre ner

With a joint, Nordic working group, the wild boar will be handled in a better way. Wild boar, as is well known, easily cross national borders, which makes the countries dependent on each other in the management of the animal.

 

 

Petter Kjellander, professor at the Department of Ecology, unit wildlife, at SLU, has coordinated the compilation of a report that NKJ just published: “Wild boar in the Nordic countries“.

– The Nordic Council of Ministers wants to know about the wild boar situation in the Nordic countries. We have had a look at the biology of the wild boar, but also which conflict areas and management policies exist regarding the wild boar in the different Nordic countries.

So, why is it important to have an overall Nordic picture of the wild boar situation? Well, the wild boars found in Sweden may not stay in Sweden, but can easily cross the border to Norway. With a common and fact-based overview of the situation, it could be easier to deal with problems and get a consensus on necessary and effective measures.

– But regarding this we are in a really difficult situation, says Petter Kjellander, emphasizing the proximity to both Germany, the Baltics and Russia, where there are wild boars that just as easy can cross national borders, and bring the dreaded African swine fever.

The fact that the situations look so different in the different Nordic countries is due to the fact that historically different political decisions have been made based on the different conditions the countries have had. Denmark protects the important pig industry from swine fever by keeping the wild boars from Germany out, in Sweden there is a debate on how the agriculture should be kept safe.

– In Sweden, it has been decided that the wild boar population will be halved in five years.

Sweden has by far the largest tribe in the Nordic countries with at least 300,000 animals, while Norway and Finland have around 1,500 and Denmark and Iceland none at all. With a joint working group, as the report suggests, there is a better chance for more efficient management of the Nordic wild boar population.

– The Swedish administrators could be in a better position to make tougher decisions if  the other Nordic countries are backing them up. Discussing hunting and other management methods will be easier together.

Download the full report (free of charge)

 

Petter Kjellander about the report:

Anders Rolfsson, viltansvarig LRF Skåne, about handling the wild boar as a farmer:

Swedish text

Mot en gemensam nordisk strategi för vildsvinet

Med ett gemensamt, nordiskt samråd kan vi hantera vildsvinen på ett bättre sätt. Vildsvin tar sig, som bekant, lätt över nationsgränserna, vilket gör länderna beroende av varandra i frågan.

 

Petter Kjellander, Professor vid Institutionen för ekologi, enheten viltekologi, på SLU, har samordnat sammanställandet av en rapport som NKJ just har publicerat: ”Vildsvin i de nordiska länderna”.

– Nordiska Ministerrådet vill veta hur vildsvinssituationen ser ut i de nordiska länderna. Vi har tittat på vildsvinens biologi, men också vilka konfliktområden och förvaltningspolicies som finns kring vildsvinen i de olika nordiska länderna.

Så, varför är det viktigt att ha en samlad nordisk bild av vildsvinsläget? Jo, vildsvinen som finns i Sverige kanske inte behagar stanna i Sverige, utan tar sig lätt över gränsen till Norge. Med en gemensam och faktabaserad bild av läget kan det bli lättare att hantera problem och få en samsyn på nödvändiga och verksamma åtgärder.

– Men där är vi verkligen i en svår situation, säger Petter Kjellander och pekar på närheten till både Tyskland, Baltikum och Ryssland, där det också finns vildsvin som har lika lätt att ta sig över nationsgränser och som kan bära på den fruktade Afrikanska svinpesten.

Att situationerna ser så olika ut i de olika nordiska länderna beror på att man historiskt har fattat helt olika politiska beslut utifrån de olika förutsättningar som man har haft. Danmark skyddar sin stora grisindustri från svinpesten genom att hålla ute vildsvinen från Tyskland, Sverige har en debatt om hur böndernas grödor ska hållas skadefria.

– I Sverige har det fattats beslut om att vildsvinsstammen ska halveras på fem år.

Sverige har den absolut i särklass största stammen i Norden med minst 300 000 djur, medan Norge och Finland har runt 1 500 och Danmark och Island inga alls. Med ett gemensamt samråd, som rapporten föreslår, finns chans till en effektivare förvaltning av den nordiska vildsvinsstammen.

– Det hade kunnat hjälpa de svenska förvaltarna att fatta tuffare beslut om de har de andra nordiska länderna i ryggen. Det kan också bli lättare i frågor som jakttryck och andra sätt att hantera stammen om vi pratar med en mun i stället för att streta åt olika håll.

Ladda ner rapporten (gratis)